Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Έγκριση κανονιστικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ,χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κατηγορία: