Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: Διαβούλευση επί των όρων του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την "Κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών μέσω συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)“ έως τις 11.10.2021

Κατηγορία: 
Φορέας: