ΠΟΛ

ΠΟΛ.1053/2016 Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1053/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 11/05/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1329
Τίτλος: Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1049/2016 Τύπος & περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1049/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 20/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8ΜΧΗ-7ΓΙ
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ. 1044/2016: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1044/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 7-4-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ:7YMZH – 3IP
Τίτλος: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1042/2016 του Υπ.Οικ. με θέμα: "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015"

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1042/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίκων
Ημερομηνία: 16/03/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75ΞΥΗ – ΑΒ7
Τίτλος: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1264/2015 του ΥΠΟΙΚ που αφορά την εξαίρεση από την αντιστροφή της υποχρέωσης και επιβάρυνση με Φ.Π.Α. των τιμολογίων τεχνικών έργων για μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1264 Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ημερομηνία: 17/12/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΞΕ9Η-ΗΡ3
Τίτλος: ΠΟΛ.1264 Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1241/2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1241/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/10/2015
Δημοσίευση: ΠΟΛ 1241/2015
Τίτλος: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1206/2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

Νομοθέτημα: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων
Ημερομηνία: 15-10-2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 2215 Β'/15-10-2015
Τίτλος: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1227/2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1227/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01/10/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΚΧΩΗ-ΠΙΖ
Τίτλος: Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1200/2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1200/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/09/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 2001/15-09-2015
Τίτλος: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1182/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1832/25-08-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΛ