ΠΟΛ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1042
Φορέας: Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Χ2ΩΗ-ΧΜΙ
Τίτλος: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1154
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 12/10/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ
Τίτλος: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 142/2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ. με το άρθρο 8 του ν.4337/2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1142
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15-9-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΠΓΣΗ-ΤΕ4
Τίτλος: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1141
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 16-09-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6143Η-ΣΛΛ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για την διαδικασια χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας βεβαίωσης οφειλής
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1070/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 06-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1069/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1069/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΥΛΣΗ-ΧΚΜ
Τίτλος: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1068/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1068/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75Ε4Η-ΒΦΙ
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1066/2016 Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'/14-8-2015), του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α'/24-12-2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1066/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8Χ5Η-Φ13
Τίτλος: Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'/14-8-2015), του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α'/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α'/5-4-2016) και παροχή αδηγιών.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών...

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1064/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30-05-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ
Τίτλος: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων...

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1061/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 24-05-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΘΨ9Η-ΜΞΘ
Τίτλος: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΛ