Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1154
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 12/10/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ
Τίτλος: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: