ΠΟΛ.1069/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1069/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΥΛΣΗ-ΧΚΜ
Τίτλος: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: