ΠΟΛ.1049/2016 Τύπος & περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1049/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 20/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8ΜΧΗ-7ΓΙ
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: