ΠΟΛ 1173/2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1173/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 04/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ξ3ΤΗ-Ψ7Τ
Τίτλος: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: