ΠΟΛ 1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1141
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 16-09-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6143Η-ΣΛΛ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για την διαδικασια χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας βεβαίωσης οφειλής
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: