Απόφαση 6302/2021 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’

Νόμος: 
Carrier: