Απόφαση 60661/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας

Νόμος: