Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1042
Φορέας: Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Χ2ΩΗ-ΧΜΙ
Τίτλος: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: