ΕΑΑΔΗΣΥ

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν. 4782/2021

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Κατευθυντήρια Οδηγία 26 (Απόφαση 1/2021) με θέμα: Πεδίο εφαρμογής και ειδικά ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινήσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του Ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του Ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Γνώμη Α 2 /2021 - Σχέδιο τροπολογίας (σε τρεις εκδοχές) που προορίζεται ως προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝΕ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΕΑΑΔΗΣΥ