Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/2021 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19

Κατηγορία: 
Φορέας: