Απόφαση 65118/2021 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 31ν.4321/2015

Κατηγορία: