Απόφαση 30412 ΕΞ 2021 του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» & «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Κατηγορία: 
Φορέας: