ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα'

Παραλάβαμε (με σημαντική καθυστέρηση) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ την Εγκύκλιο 26/2012 που αφορά την έγκριση 440 τεχνικών προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα από 30-9-2012 ήδη, καθώς και όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Εγκύκλιος που περιλαμβάνει τις Προδιαγραφές έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ.και βρίσκεται εδώ.

Παρακαλούμε τα Προεδρεία Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ να επιστήσουν την προσοχή των μελών τους στο περιεχόμενο της Εγκυκλίου σε σχέση με τα έργα που κάθε φορά αναλαμβάνουν.

Κατηγορία: