ΦΕΚ Β'1778 - 5 Αυγούστου 2011: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ Β'447-2007 που αφορούν τις αποφάσεις Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 και Δ17γ/07/45/ΦΝ.439.4/13-3-2007 οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ Β'916-2010 που αφορά την απόφαση Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21-06-2010 η οποία συνεχίζει να ισχύει βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ Β'2514-2009 που αφορά την απόφαση 69139/7766/21-12-2009 η οποία καταργείται βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: