Πρακτικά 947ης, 948ης & 949ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και πρόσκληση της 950ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το Πρακτικό της 947ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ.

Το Πρακτικό της 948ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ 

Το Πρακτικό της 949ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ

Η πρόσκληση της 950ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ 

Κατηγορία: