Προσφορά

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δ

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δεν απαιτείται να προσκομισθεί απόφαση και των λοιπών εταίρων περί συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Υποχρέωση υποβολής έντυπου προσφοράς - Απάντηση του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε ερώτημα του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών

Η απάντηση του νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι 'επουσιώδη τυπική προϋπόθεση', η οποία μπορεί να συμπληρωθε

Η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι 'επουσιώδη τυπική προϋπόθεση', η οποία μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δημόσια έργα - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός - Σφάλματα -. Εφόσον διαπιστώθηκαν σφάλματα στην εν γένει διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου έργου, που επηρέασαν την προσφορά των διαγωνιζόμενων και είχαν επιπτώσεις στη διαμόρφωση της κρίσεως για την ανά

Δημόσια έργα - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός - Σφάλματα -. Εφόσον διαπιστώθηκαν σφάλματα στην εν γένει διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου έργου, που επηρέασαν την προσφορά των διαγωνιζόμενων και είχαν επιπτώσεις στη διαμόρφωση της κρίσεως για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη, πρέπει η αρμόδια αρχή να ακυρώσει τη δημοπρασία και να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο, όπου εχώρησε η παρατυπία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποδοχής της προσφοράς άλλης διαγωνιζόμενης στον επίδικο διαγωνισμό δημοσίου έργου κοινοπραξίας. Αποκλεισμός επειδή στην τεχνική προσφορά παρεισέφρησαν στοιχεία της οικονομιοκής προσφοράς.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξεως κατακυρώσεως, έχει την ευχέρεια να ελέγξει αν οι προηγούμενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού είναι νομικώς πλημμελείς, να απορρίψει δε ως απαράδεκτ

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξεως κατακυρώσεως, έχει την ευχέρεια να ελέγξει αν οι προηγούμενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού είναι νομικώς πλημμελείς, να απορρίψει δε ως απαράδεκτη τεχνική προσφορά η οποία με προηγούμενη πράξη του είχε χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή, και να ανακαλέσει ως μη νόμιμη την τελευταία αυτή πράξη στην περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από απαράβατο όρο της διακηρύξεως.

Το προσκομιζόμενο μετοχολόγιο πρέπει να φέρει χρονολογία, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης του όρου της Διακήρυξης (τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν

Το προσκομιζόμενο μετοχολόγιο πρέπει να φέρει χρονολογία, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης του όρου της Διακήρυξης (τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς), άλλως η υποβολή του είναι μη έγκυρη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανακριβή, η πλημμέλεια αυτή πρέπει να θεωρηθεί επουσιώδης, μη καθιστώσα απαράδεκτη την προσφορά, εφΆ όσον από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, εν συνδυασμώ λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι στο έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλεί όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό υπολειπόμενη του κατωφλίου εκείνου (οριακού κόστους εργασιών) πέραν του οποίου μία προσφορά χαρακτηρίζεται ως «τελικά υπερβολικά χαμηλή

Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλεί όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό υπολειπόμενη του κατωφλίου εκείνου (οριακού κόστους εργασιών) πέραν του οποίου μία προσφορά χαρακτηρίζεται ως «τελικά υπερβολικά χαμηλή προσφορά».

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. ΄Ορος της προκήρυξης για την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά την σύνταξη των οικονομικών προσφορών, είναι η συμπλήρωση αριθμητικώ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. ΄Ορος της προκήρυξης για την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά την σύνταξη των οικονομικών προσφορών, είναι η συμπλήρωση αριθμητικώς και ολογράφως της δαπάνης των εργασιών. Η μη αναγραφή έστω και μιας τιμής αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Δεν δημιουργείται ασάφεια από την χρήση ομοιωματικών στην στήλη των ποσοστών έκπτωσης, όταν τα εν λόγω ποσοστά έχουν τεθεί και αριθμητικώς η δε προσφερόμενη έκπτωση αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά.

Pages

Subscribe to RSS - Προσφορά