Προσφορά

Εγκύκλιος 28 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Kαθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή'

File: 

Εγκύκλιος 28 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Kαθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή'

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γακίδη στο έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα «Νόμιμη η συμμετοχή διαγωνιζόμενου εργολήπτη με έντυπο προσφοράς που έχει παραλάβει άλλος εργολήπτης»

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα: 'Νόμιμη η συμμετοχή διαγωνιζομένου εργολήπτη με έντυπο προσφοράς που έχει παραλάβει άλλος εργολήπτης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Τ. Γακίδη

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα: 'Απαράδεκτη Αντισυναδελφική Συμπεριφορά λόγω επίδοσης προσφοράς σε περίοδο Πανελλαδικής Αποχής'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Η παράλειψη συμπληρώσεως του εκ μέρους του διαγωνιζομένου του Πίνακα Β΄ της οικονομικής προσφοράς, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ'όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α', αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε

Η παράλειψη συμπληρώσεως του εκ μέρους του διαγωνιζομένου του Πίνακα Β΄ της οικονομικής προσφοράς, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ'όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α', αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε ομάδας εργασιών το προσφερόμενο επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως. Σημείωση: Η απόφαση αφορά διαγωνισμό που διενεργήθηκε με τη διακήρυξη που ίσχυε προ της 1-12-2008.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη:Είναι νόμιμη η αιτιολογία απόρριψης προσφοράς ... (συνέχεια στο άρθρο)

...διότι «περιλάμβανε μόνο φάκελο δικαιολογητικών και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς χωρίς αυτοί να περιέχονται σε φάκελο προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.2 και το άρθρο 24 της διακήρυξης»;

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ.

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό,

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή προσφοράς έληξε χωρίς ο αιτών να υποβάλει, έστω υπό επιφύλαξη, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία, το έννομο συμφέρον του για την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της διακηρύξεως διατηρείται μόνον εφόσον προβάλλει ότι η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει όρο, ο οποίος αποκλείει παρ

Εφόσον το νομικό πλαίσιο της Διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνον ολογράφως, όχι δε και αριθμητικώς, δεν συνεπάγεται, κατά την έννοια της διακήρυξη

Εφόσον το νομικό πλαίσιο της Διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνον ολογράφως, όχι δε και αριθμητικώς, δεν συνεπάγεται, κατά την έννοια της διακήρυξης την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Pages

Subscribe to RSS - Προσφορά