Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012. Μη αναδρομική ισχύς των νέων διατάξεων - Του Νομικού Συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Γακίδη