Σύναψη έγκυρης σύμβασης για την εκτέλεση δημοσίου έργου θα είχε συντελεσθεί από και με την επίδοση στον διαγωνιζόμενο της πράξεως αναθέσεως της εκτελέσεως του έργου, μόνον εάν, επιπροσθέτως, συνέτρεχαν σωρευτικώς και οι εξής περαιτέρω προϋποθέσεις: α

Σύναψη έγκυρης σύμβασης για την εκτέλεση δημοσίου έργου θα είχε συντελεσθεί από και με την επίδοση στον διαγωνιζόμενο της πράξεως αναθέσεως της εκτελέσεως του έργου, μόνον εάν, επιπροσθέτως, συνέτρεχαν σωρευτικώς και οι εξής περαιτέρω προϋποθέσεις: α) εκτός από την πράξη της διοικήσεως είχε επιδοθεί στον διαγωνιζόμενο και πρόσκληση για την υπογραφή της συμβάσεως σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του πδ/τος 609/1985 και στην διακήρυξη, β) είχε προηγηθεί των ως άνω επιδόσεων τόσον ο έλεγχος νομιμότητας της συναφθησομένης συμβάσεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο με θετικό πόρισμα, όσο και η ελεγκτική διαδικασία προς εντοπισμό της τυχόν υπάρξεως ασυμβιβάστων ιδιοτήτων κατά τις διατάξεις του ν. 3021/2002, γ) κατά το χρόνο των επιδόσεων δεν υπήρχε εκκρεμότητα, κωλύουσα τη σύναψη συμβάσεως, σχετική με άσκηση προσφυγής ή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά τις διατάξεις του ν. 2522/1997, από εργοληπτικές επιχειρήσεις που είχαν μετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.