Προσβάλλεται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιου έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με μελέτη - κατασκευή; (Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου)

     Επί του ερωτήματος που ετέθη από τον Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου σχετικά με το αν είναι δυνατό να προσβληθεί η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , που δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει) , για τη δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση Επειγουσών Αναγκών Ύδρευσης – Επέκταση και Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Ύδατος» στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή (άρθρου 10 Π.Δ. 609/85) , η απάντηση είναι η εξής :
     Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (και κάθε σχετική γνωμοδότηση που εκδίδεται κατά την ως άνω διαδικασία) δεν αποτελεί ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά (απλή) γνώμη οργάνου της Διοίκησης. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η προσβολή της με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
     Η διακήρυξη της δημοπρασίας , όμως , η οποία θα εκδοθεί με βάση την ως άνω γνωμοδότηση , είναι δυνατό να προσβληθεί , από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον , με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ ως κανονιστική πράξη της Διοίκησης.
     Στο πλαίσιο της εν λόγω δίκης θα κριθεί και η νομιμότητα και της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η οποία αποτελεί το νομικό υπόβαθρο της διακήρυξης του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, ως προς το κατά πόσον , δηλαδή , πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη δημοπράτηση του έργου αυτού με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.
Αθήνα , 13-6-2008
Ο συντάξας
Γιάννης Γαλενιανός
Νομικός Σύμβουλος