Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 14
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 26/03/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΘΚ04691ΩΓ-8Ξ2
Τίτλος: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Law category: 
Carrier: