Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 30/04/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΘΜ6465ΦΘ5-ΝΩ9
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Εγκύκλιος για την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

 

Law category: