Νέες διατάξεις περί απροβλέπτων Εγκύκλιος 30/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με τίτλο:'Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών'.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2007
 
     Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 30/10-12-2007 (υπ’ αριθ. πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-2007) δίδονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται σε νόμο που πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες, το άρθρο τέταρτο (παρ. 1 και 3) του οποίου αναφέρεται σε θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων.
     - Με τη ρύθμιση της παρ. 1 λύνεται το ζήτημα της διάθεσης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών , που επιτρεπόταν έως σήμερα για την κάλυψη δαπανών από απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. στην αλλαγή κανονισμών μετά τη δημοπράτηση του έργου ή σφάλματα της μελέτης σχετικά με τις απαιτούμενες ποσότητες εργασιών) και επιτρέπεται πλέον η διάθεσή του και για την εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται μεν από τη σύμβαση αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου , παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές.
     Έτσι δεν απαιτείται πλέον για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
     Απλουστεύεται επομένως ουσιαστικά η διαδικασία ανάλωσης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και ταυτόχρονα αποφεύγεται η διαδικασία σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων , που αφενός μεν επέκειτο σε αυστηρότατες προϋποθέσεις αφετέρου δε ενείχε και τον κίνδυνο μετά τη σύναψή της να δημιουργηθεί εκ των υστέρων πρόβλημα από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο και θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής εκτελεσθεισών εργασιών.
     Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς (ήδη εκτελούμενες) εργολαβίες.
     - Με τη ρύθμιση της παρ. 3 τροποποιούνται τα όρια προϋπολογισμού έργων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις , όπως ειδικότερα αναφέρεται στη διάταξη αυτή (η ρύθμιση κατέστη αναγκαία μετά την έκδοση απόφασης του ΣτΕ).

 

Για να κατεβάσετε  την εγκύκλιο πατήστε εδώ