ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης - ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ, κου Γ. Ρέγκλη - ΣΗΜΕΙΩΜΑ του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γ

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης - ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ, κου Γ. Ρέγκλη - ΣΗΜΕΙΩΜΑ του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη

«Μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης»

Υπόμνημα του ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ, κου Γ. Ρέγκλη
«Το μέτρο πλήττει καίρια τις υγιείς εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ»

Σημείωμα του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη
«Μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις εκπληρώσεως των συμβατικών παροχών – Προστασία του Αναδόχου»

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Carrier: