Μελέτη-Κατασκευή. Κάθε φάση της διαδικασίας είναι διακεκριμένη από τις λοιπές. Δεν επιτρέπεται με ένσταση που ασκείται κατά του πρακτικού της Ε.Ε.Α. για συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού να προβάλλονται λόγοι που αφορούν προηγούμενη φάση του διαγωνισ

Μελέτη-Κατασκευή. Κάθε φάση της διαδικασίας είναι διακεκριμένη από τις λοιπές. Δεν επιτρέπεται με ένσταση που ασκείται κατά του πρακτικού της Ε.Ε.Α. για συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού να προβάλλονται λόγοι που αφορούν προηγούμενη φάση του διαγωνισμού. Η μη κοινοποίηση στους διαγωνιζομένους του πρακτικού της Ε.Ε.Α. στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικά η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήξρυξης , συνιστά έλλειψη αιτιολογίας της γενομένης βαθμολογήσεως των υποβληθεισών στον επίδικο διαγωνισμό τεχνικών προσφορών.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.