Αρχείο νομοθεσίας

Εγκύκλιος 8 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 8/30-03-2017
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 30/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΕΝΥ465ΧΘΞ-ΧΨΤ
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Αρχείο νομοθεσίας

Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Επιμέλεια Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ

Το αρχείο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Law category: 
  • Αρχείο νομοθεσίας
Carrier: 
Subscribe to RSS - Αρχείο νομοθεσίας