Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη:Είναι νόμιμη η αιτιολογία απόρριψης προσφοράς ... (συνέχεια στο άρθρο)

...διότι «περιλάμβανε μόνο φάκελο δικαιολογητικών και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς χωρίς αυτοί να περιέχονται σε φάκελο προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.2 και το άρθρο 24 της διακήρυξης»;

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ.