Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του

Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αλλά μπορεί να διαταχθεί μόνο, εφόσον πιθανολογείται σοβαρώς ότι η ακύρωση του αποτελέσματος του διεξαχθέντος διαγωνισμού εχώρησε κατά παράβαση κανόνα του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου, είτε η μη έκδοση νέας διακηρύξεως προς διενέργεια διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, είτε, εάν εχώρησε ήδη επαναπροκήρυξη, η αναστολή της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.