Εγκύκλιος 25 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3481/06 για τη συντήρηση των οδών»