Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό,

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή προσφοράς έληξε χωρίς ο αιτών να υποβάλει, έστω υπό επιφύλαξη, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία, το έννομο συμφέρον του για την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της διακηρύξεως διατηρείται μόνον εφόσον προβάλλει ότι η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει όρο, ο οποίος αποκλείει παρανόμως τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ή ότι οι προβαλλόμενες πλημμέλειες της διακηρύξεως κατέστησαν την εκ μέρους του υποβολή προσφοράς αντικειμενικώς ανέφικτη ή ουσιωδώς δυσχερή. ¶λλως αν ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέσει προσφορά , η αίτησή του είναι απορριπτέα ως ασκούμενη χωρίς έννομο συμφέρον.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.