Υπερημερία Κυρίου

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύντα

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύνταξη λογαριασμών, έγκριση κλπ).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δικαιώματα εργολάβου σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργγου ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Διακοπή παραγραφής αξιώσεων.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν έγγραφης όχλησης και όχι για προγενέστ

Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν έγγραφης όχλησης και όχι για προγενέστερο της όχλησης χρόνο. Η όχληση πρέπει να έχει περιεχόμενο ακριβές και σαφές και να αναφέρεται στην οφειλομένη παροχή, αλλιώς δεν έχει νομική ενέργεια.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο ανάδοχος , που ζήτησε και πέτυχε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , δεν αποκλείεται να ζητήσει την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.