Παραλαβή

Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 609/1985, που ορίζει ότι η αρμόδια για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου επιτροπή 'ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τι

Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ.

Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να

Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, τότε αυτό του επιδίδεται.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να λάβει χώρα από ειδική προς τούτο συσταθείσα επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από την βεβαιωμένη περάτωση και την τελική επιμέτρηση το έργου. Αν δεν έλαβε χώρα εντός των προθεσμιών, αυτ

Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να λάβει χώρα από ειδική προς τούτο συσταθείσα επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από την βεβαιωμένη περάτωση και την τελική επιμέτρηση το έργου. Αν δεν έλαβε χώρα εντός των προθεσμιών, αυτή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για την διενέργεια αυτής.

Το γεγονός ότι δεν τάσσεται στην Προϊσταμένη Αρχή προθεσμία προς έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως είναι απρόθεσμη. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι επιβάλλεται η «άμεση»

Το γεγονός ότι δεν τάσσεται στην Προϊσταμένη Αρχή προθεσμία προς έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως είναι απρόθεσμη. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι επιβάλλεται η «άμεση» υποβολή του πρωτοκόλλου αυτού στην Προϊσταμένη Αρχή, αλλά και από το όλο σύστημα των συντόμων προθεσμιών που διέπει τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, συνάγεται ότι η έγκριση αυτή πρέπει να ενεργείται μέσα στο θεωρούμενο ως εύλογο χρόνο του τριμήνου από της συντάξεως του πρωτοκόλλου από την οικεία Επιτροπή.

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδό

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδόθηκε στη χρήση πριν από την παραλαβή.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστ

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστική παραλαβή, δεν χωρεί ένσταση αλλά αίτηση θεραπείας στο αρμόδιο όργανο.