Εργολαβικό Αντάλλαγμα

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε Δ/νοντα Σύμβουλο ΑΕ που οφείλει σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γνωμοδ. ΝΣΚ 125/2014

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατά την έννοια του άρ. 10 παρ. 4γ του Ν. 1418/1984, ως αρχικός προϋπολογισμός δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, νοείται ο προϋπολογισμός προσφοράς, ήτοι το συμφωνηθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργολαβικό

Κατά την έννοια του άρ. 10 παρ. 4γ του Ν. 1418/1984, ως αρχικός προϋπολογισμός δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, νοείται ο προϋπολογισμός προσφοράς, ήτοι το συμφωνηθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργολαβικό αντάλλαγμα και μάλιστα το ποσό προσφοράς στο οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.