Επιτροπή άρθρου 152

Η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην οποία προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, δεν συγκροτείται νομίμως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία συμμετεί

Η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην οποία προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, δεν συγκροτείται νομίμως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία συμμετείχε δικαστικός λειτουργός, προσβληθεί ή έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ασχέτως αν έχει προβληθεί ως λόγος ακύρωσης η μη νόμιμη σύνθεσή της, θα ακυρωθεί εξ αυτού του λόγου, αυτεπαγγέλτως εξεταζομένου.