Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προ

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης και όχι δωδεκάμηνης διάρκειας. Προσοχή : Contra η υπΆ αριθ. 943/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων,

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης και όχι εξάμηνης διάρκειας Προσοχή : Contra η υπΆ αριθ. 1331/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Ο παρεχόμενος από τα πολιτικά δικαστήρια ή το ΣτΕ προσωρινός ή οριστικός δικαστικός έλεγχος των παρανόμων π

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Ο παρεχόμενος από τα πολιτικά δικαστήρια ή το ΣτΕ προσωρινός ή οριστικός δικαστικός έλεγχος των παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής παρέχεται μόνο στο μέτρο που ζητείται και υπόκειται σε δικονομικούς περιορισμούς. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται μόνο από το δεδικασμένο, αλλά όχι και από το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών.