Ειδική Πρόσκληση - Έκπτωση Αναδόχου

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθο

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με την ως άνω «ειδική διαταγή», προβαίνει η ίδια η Υπηρεσία στην αποκατάστασή τους και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο. Συνεπώς, δεν μπορεί η Υπηρεσία να προβεί σε μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος, λόγω διαπιστώσεως ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως α

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, αλλΆ απαιτείται επιπροσθέτως και η κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. * Η απόφαση εκδόθηκε από την 7μελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος ΣτΕ , στην οποία είχε παραπεμφθεί με την υπΆ αριθ.

Σε ένσταση υπόκειται μόνον η ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας , με την οποία προσδιορίζονται τα ελαττώματα του έργου και τάσσεται προθεσμία για την αποκατάστασή τους κι όχι η τυχόν προηγηθείσα πρόσκληση προς τον ανάδοχο για διόρθωσή τους.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, μη απαιτουμένης και της κοινοποιήσεως της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.