Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Η παράλειψη συμπληρώσεως του εκ μέρους του διαγωνιζομένου του Πίνακα Β΄ της οικονομικής προσφοράς, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ'όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α', αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε

Η παράλειψη συμπληρώσεως του εκ μέρους του διαγωνιζομένου του Πίνακα Β΄ της οικονομικής προσφοράς, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ'όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α', αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε ομάδας εργασιών το προσφερόμενο επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως. Σημείωση: Η απόφαση αφορά διαγωνισμό που διενεργήθηκε με τη διακήρυξη που ίσχυε προ της 1-12-2008.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Αποκλεισμός εργοληπτικής επιχείρησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας σε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή , διότι η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση περί καταβολής της αμοιβής του μελετητικού γραφείου είχε υπογραφεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο , ο ο

Αποκλεισμός εργοληπτικής επιχείρησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας σε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή , διότι η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση περί καταβολής της αμοιβής του μελετητικού γραφείου είχε υπογραφεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο , ο οποίος όμως είχε περιορισμό ως προς το οικονομικό ύψος που δέσμευε την Α.Ε., το οποίο υπερέβη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό,

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή προσφοράς έληξε χωρίς ο αιτών να υποβάλει, έστω υπό επιφύλαξη, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία, το έννομο συμφέρον του για την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της διακηρύξεως διατηρείται μόνον εφόσον προβάλλει ότι η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει όρο, ο οποίος αποκλείει παρ

Εφόσον το νομικό πλαίσιο της Διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνον ολογράφως, όχι δε και αριθμητικώς, δεν συνεπάγεται, κατά την έννοια της διακήρυξη

Εφόσον το νομικό πλαίσιο της Διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνον ολογράφως, όχι δε και αριθμητικώς, δεν συνεπάγεται, κατά την έννοια της διακήρυξης την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δ

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δεν απαιτείται να προσκομισθεί απόφαση και των λοιπών εταίρων περί συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Μελέτη-Κατασκευή. Από τις διατάξεις της Διακηρύξεως και του Κανονισμού Μελετών συνάγεται ότι η εξέταση των τεχνικών προσφορών αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο αποκλείονται υποχρεωτικώς από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία οι συμμ

Μελέτη-Κατασκευή. Από τις διατάξεις της Διακηρύξεως και του Κανονισμού Μελετών συνάγεται ότι η εξέταση των τεχνικών προσφορών αναπτύσσεται σε δύο στάδια.

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. π

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. περισσότερους του ενός) υπεργολάβους, με αποτέλεσμα κάθε ένας εξ αυτών να εκτελέσει ποσοστό των εργασιών μικρότερο του 30%, πλην όμως, κάθε ένας εξ αυτών θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να γίνει αποδεκτός, να έχει τα προσόντα (τάξη πτυχίου) που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό του 30% των εργασιών.

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές, όπως είναι και τα αντίγραφα ποινικών μητρώων, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από ειδικές διατάξεις (Σημ. Η απόφαση είναι 7μελούς συνθέσεως. Πριν απΆ αυτήν είχαν εκδοθεί οι αντιθέτου περιεχομένου αποφάσεις 22/2008 και 253/2008 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.

Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ό

Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η σχετική απόφαση αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς.

Η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι 'επουσιώδη τυπική προϋπόθεση', η οποία μπορεί να συμπληρωθε

Η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι 'επουσιώδη τυπική προϋπόθεση', η οποία μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δημόσια έργα - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός - Σφάλματα -. Εφόσον διαπιστώθηκαν σφάλματα στην εν γένει διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου έργου, που επηρέασαν την προσφορά των διαγωνιζόμενων και είχαν επιπτώσεις στη διαμόρφωση της κρίσεως για την ανά

Δημόσια έργα - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός - Σφάλματα -. Εφόσον διαπιστώθηκαν σφάλματα στην εν γένει διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου έργου, που επηρέασαν την προσφορά των διαγωνιζόμενων και είχαν επιπτώσεις στη διαμόρφωση της κρίσεως για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη, πρέπει η αρμόδια αρχή να ακυρώσει τη δημοπρασία και να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο, όπου εχώρησε η παρατυπία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η εργοληπτική επιχείρηση με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της π

Η εργοληπτική επιχείρηση με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της παρεμπίπτουσα, εκ των υστέρων, αμφισβήτηση του κύρους των όρων της διακήρυξης, με την ευκαιρία της προσβολής, ανάλογα με την έκβαση του διαγωνισμού για την εργοληπτική επιχείρηση, πράξεων που ανάγονται στη διεξαγωγή και τα αποτελέσματά του.

Σύναψη έγκυρης σύμβασης για την εκτέλεση δημοσίου έργου θα είχε συντελεσθεί από και με την επίδοση στον διαγωνιζόμενο της πράξεως αναθέσεως της εκτελέσεως του έργου, μόνον εάν, επιπροσθέτως, συνέτρεχαν σωρευτικώς και οι εξής περαιτέρω προϋποθέσεις: α

Σύναψη έγκυρης σύμβασης για την εκτέλεση δημοσίου έργου θα είχε συντελεσθεί από και με την επίδοση στον διαγωνιζόμενο της πράξεως αναθέσεως της εκτελέσεως του έργου, μόνον εάν, επιπροσθέτως, συνέτρεχαν σωρευτικώς και οι εξής περαιτέρω προϋποθέσεις: α) εκτός από την πράξη της διοικήσεως είχε επιδοθεί στον διαγωνιζόμενο και πρόσκληση για την υπογραφή της συμβάσεως σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποδοχής της προσφοράς άλλης διαγωνιζόμενης στον επίδικο διαγωνισμό δημοσίου έργου κοινοπραξίας. Αποκλεισμός επειδή στην τεχνική προσφορά παρεισέφρησαν στοιχεία της οικονομιοκής προσφοράς.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξεως κατακυρώσεως, έχει την ευχέρεια να ελέγξει αν οι προηγούμενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού είναι νομικώς πλημμελείς, να απορρίψει δε ως απαράδεκτ

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξεως κατακυρώσεως, έχει την ευχέρεια να ελέγξει αν οι προηγούμενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού είναι νομικώς πλημμελείς, να απορρίψει δε ως απαράδεκτη τεχνική προσφορά η οποία με προηγούμενη πράξη του είχε χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή, και να ανακαλέσει ως μη νόμιμη την τελευταία αυτή πράξη στην περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από απαράβατο όρο της διακηρύξεως.

Επιτρεπτή η κατάθεση δύο φακέλων στο διαγωνισμό (ενός με φωτοαντίγραφα και ενός με πρωτότυπα) και η λήψη υπόψη του τυχόν δεύτερου φακέλου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Νόμιμη συμμετοχή διαγωνιζομένου σε διαγωνισμό στον οποίο μερικά από τα προσκομισθέντα μηχανόσημα ήταν διάτρητα με διατρητικό μηχάνημα, δεδομένου μάλιστα ότι ούτε η γνησιότητα των ενσήμων αυτών αμφισβητείται, ούτε το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν για π

Νόμιμη συμμετοχή διαγωνιζομένου σε διαγωνισμό στον οποίο μερικά από τα προσκομισθέντα μηχανόσημα ήταν διάτρητα με διατρητικό μηχάνημα, δεδομένου μάλιστα ότι ούτε η γνησιότητα των ενσήμων αυτών αμφισβητείται, ούτε το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον επίδικο διαγωνισμό.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Το προσκομιζόμενο μετοχολόγιο πρέπει να φέρει χρονολογία, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης του όρου της Διακήρυξης (τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν

Το προσκομιζόμενο μετοχολόγιο πρέπει να φέρει χρονολογία, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης του όρου της Διακήρυξης (τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς), άλλως η υποβολή του είναι μη έγκυρη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Εφόσον από τις διατάξεις της προκήρυξης του διαγωνισμού δεν προβλέπεται ρητά το απαράδεκτο των ενστάσεων, εάν δεν απευθύνονται προς την Προϊσταμένη Αρχή, αλλά προβλέπεται ότι οι υποβληθείσες ενστάσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού πρ

Εφόσον από τις διατάξεις της προκήρυξης του διαγωνισμού δεν προβλέπεται ρητά το απαράδεκτο των ενστάσεων, εάν δεν απευθύνονται προς την Προϊσταμένη Αρχή, αλλά προβλέπεται ότι οι υποβληθείσες ενστάσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού προς την Προϊσταμένη Αρχή, συνάγεται ότι ουσιώδης τύπος ασκήσεως των ενστάσεων αυτών είναι μόνο η εντός της νομίμου προθεσμίας άσκησή τους. Ως εκ τούτου δεν καθίστανται απαράδεκτοι οι ενστάσεις εκ μόνου του λόγου ότι δεν απευθύνονται προς την Προϊσταμένη Αρχή αλλά προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Η Διοίκηση δεν μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό εκ μόνου του λόγου ότι δεν μνημονεύεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού το ισχύον, κατά τη δημοσίευσή της, νομοθετικό καθεστώς, δοθέντος ότι το καθεστώς αυτό , το οποίο δεν προκύπτει ότι συγκρούεται με συ

Η Διοίκηση δεν μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό εκ μόνου του λόγου ότι δεν μνημονεύεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού το ισχύον, κατά τη δημοσίευσή της, νομοθετικό καθεστώς, δοθέντος ότι το καθεστώς αυτό , το οποίο δεν προκύπτει ότι συγκρούεται με συγκεκριμένη διάταξη της διακήρυξης, καταλαμβάνει το διαγωνισμό, παρά τη μη μνεία του στη διακήρυξη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η προθεσμία των τριάντα ημερών για την προσκομιδή των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/2004 δικαιολογητικών από τον μειοδότη είναι αποκλειστική, αν δε παρέλθει άπρακτη ή αν εντός αυτής προσκομισθούν ελλιπή δικαιολογητικά, η κατα

Η προθεσμία των τριάντα ημερών για την προσκομιδή των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/2004 δικαιολογητικών από τον μειοδότη είναι αποκλειστική, αν δε παρέλθει άπρακτη ή αν εντός αυτής προσκομισθούν ελλιπή δικαιολογητικά, η κατακυρωτική απόφαση ανακαλείται και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώνεται στο δεύτερο μειοδότη, ανεξαρτήτως αν η μη προσκομιδή, κατά την εν λόγω ημερομηνία, ορισμένων από τα δικαιολογητικά αυτά οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του

Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αλλά μπορεί να διαταχθεί μόνο, εφόσον πιθανολογείται σοβαρώς ότι η ακύρωση του αποτελέσματος του διεξαχθέντος διαγωνισμού εχώρησε κατά παράβαση κανόνα του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου, είτε η μη έκδοση νέας διακηρύξεως προς διενέργεια διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, είτε, εάν εχώρησε ήδη επαναπροκήρυξη, η

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανακριβή, η πλημμέλεια αυτή πρέπει να θεωρηθεί επουσιώδης, μη καθιστώσα απαράδεκτη την προσφορά, εφΆ όσον από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, εν συνδυασμώ λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι στο έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Αν ο προτιθέμενος να μετάσχει σε διαγωνισμό θεωρεί όχι μόνο ότι βλάπτεται ήδη, αλλά και ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία από όρο της διακηρύξεως, παραβιάζοντα , κατΆ αυτόν, κανόνα της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας , πρέπει να προσβάλλει τον εν λόγ

Αν ο προτιθέμενος να μετάσχει σε διαγωνισμό θεωρεί όχι μόνο ότι βλάπτεται ήδη, αλλά και ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία από όρο της διακηρύξεως, παραβιάζοντα , κατΆ αυτόν, κανόνα της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας , πρέπει να προσβάλλει τον εν λόγω όρο της διακηρύξεως και στη συνέχεια να μετάσχει στο διαγωνισμό διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς το κύρος του όρου τούτου, δεν μπορεί δε να αναμείνει την πρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισμού και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα του όρου της διακηρύξεως επΆ ευκαιρία της προσβολής πράξεως εκδοθείσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού

Pages