Αποζημίωση Αναδόχου

Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών ακυρώνεται για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και, αν κατά την κρ

Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών ακυρώνεται για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και, αν κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού.

Ευθύνη Δημοσίου κατΆ άρθ. 105 Εισ.ΝΑΚ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης. Περιεχόμενο αποζημίωσης. Περίπτωση παράνομου αποκλεισμού εργολάβου από διαγωνισμό. Υποχρέωση της Διοίκησης για αποζημίωσή του.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.