Απολογιστικές Εργασίες

Ο ανάδοχος, εφόσον δεν είχε δοθεί προς αυτόν ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, δεν δικαιούται την πραγματική δαπάνη και τις λοιπές αμοιβές που αντιστοιχούν σε τέτοιες εργασίες, όμως, δεν αποκλείεται, απολο

Ο ανάδοχος, εφόσον δεν είχε δοθεί προς αυτόν ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, δεν δικαιούται την πραγματική δαπάνη και τις λοιπές αμοιβές που αντιστοιχούν σε τέτοιες εργασίες, όμως, δεν αποκλείεται, απολογιστικές εργασίες οι οποίες εκτελέσθηκαν χωρίς ειδική εντολή, να κριθούν στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου ή, σε περίπτωση διαφωνίας και ασκήσεως εκ μέρους του αναδόχου προσφυγής, από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο ως αναγκαίες, οπότε οι εργασίες αυτές νομιμοποιούνται εκ των υστέρων με τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα.