Αναθεώρηση

Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται

Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των τιμών, όπως οι φόροι και τα τέλη, που ισχύουν κατά τον κρίσιμο, εκάστοτε, χρόνο.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Κρίσιμος χρόνος για την αναθεώρηση τιμών κατασκευής δημόσιων έργων . Κατά τη γενική αρχή του άρθρου 288 ΑΚ , που εφαρμόζεται και στις διοικητικές συμβάσεις , το δικαστήριο μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Περιορισμός με τη διακήρυξη της αναθεώρησης τιμών. Προσβαλλόμενος με την προσφυγή πράξεις.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 889/89 θεσπίζεται μεν ο κανών ότι κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό του ύψους της αναθεωρήσεως των τιμών κατασκευής δημοσίων έργων είναι ο χρόνος εκτελέσεως των εργασιών, πλην εν όψει των άρθρων 200 και 288 Α.Κ., εά

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν λόγω μειώσεως αναζητείται απΆ αυτόν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποια

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποιαδήποτε τροποποίησή τους.Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών είναι, κατ΄άρθρο 3 παρ.1 τουν.889/79 ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών.

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν λόγω μειώσεως αναζητείται απΆ αυτόν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.