Αφανείς Εργασίες

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών . Πρέπει να ελεγχθεί εντός ευλόγου διαστήματος . Τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο . Μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου θεωρείται ότι εγκρίθηκε . Περικοπές γενόμενες μετά την παρέλευση τριμήνου δεν είναι νόμιμες και πρ

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών . Πρέπει να ελεγχθεί εντός ευλόγου διαστήματος . Τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο . Μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου θεωρείται ότι εγκρίθηκε . Περικοπές γενόμενες μετά την παρέλευση τριμήνου δεν είναι νόμιμες και πρέπει να απαλειφθούν .

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) δεν δύναται να είναι κατΆ ουσίαν απρόθεσμη, αλλΆ αντίθετα , κατΆ αναλογίαν προς τα γενόμενα δεκτά προκειμένου περί των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παρ

Η έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) δεν δύναται να είναι κατΆ ουσίαν απρόθεσμη, αλλΆ αντίθετα , κατΆ αναλογίαν προς τα γενόμενα δεκτά προκειμένου περί των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων και το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να θεωρείται ως εγκεκριμένο μετά την πάροδο απράκτου τριμήνου από της υποβολής του.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.