Υπολογίζονται, στο ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών δημοσίων έργων, οι εργολαβίες που εκτελούνται για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε.;

 

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001), «Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: - για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, ………. Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής…..».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ¶ρθρου 14 του Ν. 2190/1994 ορίζονται τα εξής: «Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και του παρόντος (Γ') υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνον υπάγονται επίσης: - οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, - οι Τoπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική 'Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), - οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 και του άρθρου 22 του ν. 1947/1991, - οι Τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Δ.Σ. ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους Ανώνυμες εταιρείες, - τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων ομογενών Ελλήνων».

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και την υπαγωγή της στις διατάξεις που αφορούν στους φορείς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2190/1994, ισχύουν τα ακόλουθα: Ήδη, με το Π.Δ. 380/1991 η ΔΕΗ είχε εξαιρεθεί από τις διατάξεις που αφορούσαν στον δημόσιο τομέα. Ενόψει της διάταξης της παρ. 2 του ¶ρθρου 3 του Ν. 3785/1957, σύμφωνα με την οποία «Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως και πάσης μελλούσης ρυθμίσεως, αναφερόμεναι εις δημοσίας επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή δημοσίας χρήσεως ή τοιαύτας ασκουμένας ή επιχορηγουμένας υπό του Κράτους, δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, εφΆ όσον εν τη σχετική διατάξει δεν γίνεται ειδική μνεία ταύτης», οι διατάξεις του Ν. 2190/1994 δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι καταλαμβάνουν και τη ΔΕΗ (έστω και αν πληροί, γενικώς, τα κριτήρια υπαγωγής σΆ αυτές) αφού δεν υπάρχει ειδική ως προς αυτή μνεία (βλ. ΜΠρωτΑθηνών 14330/1994, Δ. 1994,1109 – το υπΆ αριθ. πρωτ. 23105/20. 9. 1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δικαστικού της ΔΕΗ, σύμφωνα με το οποίο «Κατά συνέπειαν εφόσον η ΔΕΗ ρητώς δεν κατονομάζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως η ανωτέρω διάταξη απαιτεί [παρ. 2 του άρθρ. 3 Ν. 3785/57] δεν ανήκει στους φορείς στους οποίους εφαρμόζεται ο Ν. 1418/84 και οι σχετικές τροποποιήσεις του (Ν. 2229/94), όπως άλλωστε τούτο έχει γίνει παγίως δεκτό και από τη Νομολογία των Δικαστηρίων [Εφ.Αθ. 9245/82 ΕλΔ 24, σελ. 265, Εφ.Αθ. 9024/82 ΕλΔ 23 σελ. 706, Εφ.Αθ. 10824/81 ΑρχΝ 34 σελ. 254]»). Επομένως η ΔΕΗ παραμένει εκτός των φορέων του δημόσιου τομέα και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται, για τα έργα της, οι διατάξεις της παρ. 45 του ¶ρθρου 4 του Ν. 2940/2001. Συνεπώς δεν υπολογίζονται, στο ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών δημοσίων έργων οι εργολαβίες που εκτελούνται για τη ΔΕΗ.

 
Κατηγορία: