Βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, είναι η παράδοση στον ανάδοχο του χώρου, που θα κατασκευασθεί το έργο, ελεύθερου από κάθε εμπόδιο (νομικό ή πραγματικό) και η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η μη εκπλή

Βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, είναι η παράδοση στον ανάδοχο του χώρου, που θα κατασκευασθεί το έργο, ελεύθερου από κάθε εμπόδιο (νομικό ή πραγματικό) και η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων, καθιστά τον κύριο του έργου υπερήμερο, κατ΄άρθρο 7 παρ.2 ν. 1418/84, και γεννά υποχρέωσή του προς αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές ζημίες αυτού, από την επίδοση της σχετικής έγγραφης όχλησης. Οχληση εκ μέρους του αναδόχου, σε περίπτωση κατάληψης από περιοίκους του χώρου που εκτελούνται εργασίες.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.