Ζημία

Αρειος Πάγος 350/2014 Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως

Πηγη: TAXHEAVEN

Κατηγορία: 

Άρειος Πάγος 350/2014 Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως

Πηγη: TAXHEAVEN

 

¶ρειος Πάγος 350/2014
Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή ν' αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά εάν μεν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου του παρέχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή ως καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του εργοδότη και να ζητήσει την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση

Περίληψη

Αν ο προτιθέμενος να μετάσχει σε διαγωνισμό θεωρεί όχι μόνο ότι βλάπτεται ήδη, αλλά και ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία από όρο της διακηρύξεως, παραβιάζοντα , κατΆ αυτόν, κανόνα της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας , πρέπει να προσβάλλει τον εν λόγ

Αν ο προτιθέμενος να μετάσχει σε διαγωνισμό θεωρεί όχι μόνο ότι βλάπτεται ήδη, αλλά και ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία από όρο της διακηρύξεως, παραβιάζοντα , κατΆ αυτόν, κανόνα της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας , πρέπει να προσβάλλει τον εν λόγω όρο της διακηρύξεως και στη συνέχεια να μετάσχει στο διαγωνισμό διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς το κύρος του όρου τούτου, δεν μπορεί δε να αναμείνει την πρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισμού και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα του όρου της διακηρύξεως επΆ ευκαιρία της προσβολής πράξεως εκδοθείσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημο

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, για το ύψος της τιμής πωλήσεως των αδρανών υλικών από το λατομείο που βρίσκεται στην περιοχή εκτελέσεως του έργου, δημιουργεί προσυμβατική ευθύνη της δημόσιας αρχής που προκήρυξε το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και παρέχει δικαίωμα αποκαταστάσεως της ζημίας που υπέστη η κοινοπραξία.

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποια

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποιαδήποτε τροποποίησή τους.Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών είναι, κατ΄άρθρο 3 παρ.1 τουν.889/79 ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών.

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν ο

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ αλλά και τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ, τα οποία έχουν ανάλογο εφαρμογή, επειδή αποδίδουν γενική αρχή του δικαίου. Καθορισμός προσθέτων τιμών υλικών κατασκευής του έργου πλέον των συμβατικών, προς κάλυψη ζημίας λόγω υποτίμησης της δραχμής.

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών, καταβάλλεται στον ανάδοχο μειωμένο εργολαβικό αντάλλαγμα;

 
Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης
 
 
Κατηγορία: 
Εγγραφή στο RSS - Ζημία