Υπηρεσία

Mε την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους, οι τμηματικές επιμετρήσεις θεωρούνται, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών τους, αυτοδικαίως εγκεκριμένες και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται πλέον να τις διορθώσει ούτε κατά το στάδιο ελέγχου της τελ

Mε την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους, οι τμηματικές επιμετρήσεις θεωρούνται, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών τους, αυτοδικαίως εγκεκριμένες και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται πλέον να τις διορθώσει ούτε κατά το στάδιο ελέγχου της τελικής επιμετρήσεως, με την οποία απλώς ανακεφαλαιώνονται οι ποσότητες των τμηματικών επιμετρήσεων.

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση και, εάν συντρέχει περίπτωση, να τηρήσει τη διαγραφόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 1418/84 διοικητική διαδικασία, αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση και, εάν συντρέχει περίπτωση, να τηρήσει τη διαγραφόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 1418/84 διοικητική διαδικασία, αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών των επιμετρητικών στοιχείων και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού εδαφών και πρωτοκόλλων ζυγίσεως, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση , αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Δ.Υ. , μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμ

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση , αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Δ.Υ. , μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Επιστολή Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. με θέμα: 'Αδικαιολόγητη αλλαγή της Υπηρεσίας Επίβλεψης Ε.Υ.Δ.Ε. / ΠΑΘΕ ΤΚΕ Πάτρας για τα έργα Κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη και Κατασκευής Παραγλαύκιων Αρτηριών.'

Το κείμενο της επιστολής βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκ. 15 ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Οδηγίες για ορθή εφαρμογή α0 των νέων προκηρύξεων τύπου Β & Β1 αρθ.6 & Δ, Δ1 αρθ. 8 για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών (ν.3316/05. β)των τροποποιημένων προκηρύξεων τύου Α αρθ. 7 και Γ αρθ. 9

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Έγκριση: α) προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του νόμου 3316/05 β) τροποποπιηση προτύπων τευχών προκηρύξεων των άρθρων 7 και 9 του ιδίου νόμου

Κατηγορία: 

Διαμαρτυρία του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Πάτρας για απευθείας ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις επιλογής των υπηρεσιών και της Νομαρχιακής επιτροπής.

Κατηγορία: 

Η άρνηση θεώρησης ενταλμάτων από επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

     Όλο και συχνότερα τελευταία παρουσιάζονται περιπτώσεις που Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται , κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. κλπ) , να θεωρήσουν εντάλματα για την πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών δημοσίων έργων.
     Το πρόβλημα ξεκινάει από την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εκτελουμένων εργασιών ως δημοσίου έργου , μολονότι πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
Κατηγορία: 

Εγκ. 7 'Αποδοχή της αριθμ. 470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Υπηρεσία