ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ.136/31-12-11 που περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους κατά τόπους Επιτρόπους του

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267 / 31 -12 -11 (Τεύχος Α) το Π.Δ. 136 / 31-12-11 που περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους κατά τόπους Επιτρόπους του. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

α. Για ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους) δεν απαιτείται έλεγχος για δαπάνες έως 5000 ευρώ, ενώ για ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) το ποσό ανέρχεται σε 15000 ευρώ.

β. Για δαπάνες εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, ελέγχεται προληπτικά μόνον ο 1ος Λογαριασμός, εφόσον δεν υπάρχει αύξηση από συμπληρωματικές συμβάσεις κλπ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1022/2012 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 ΑΆ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Νόμος Ν. 4024/27.10.2011 - Περί ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας, συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και άλλων διατάξεων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους εργολήπτες Δημοσίων Έργων είναι το άρθρο 39 παρ. 6α και 6β και το άρθρο 40 παρ. 6 και 7.

Αναμένεται άμεσα έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

ΦΕΚ Β'1778 - 5 Αυγούστου 2011: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ Β'447-2007 που αφορούν τις αποφάσεις Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 και Δ17γ/07/45/ΦΝ.439.4/13-3-2007 οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ Β'916-2010 που αφορά την απόφαση Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21-06-2010 η οποία συνεχίζει να ισχύει βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4013/2011 - Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημ. Συμβάσεων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 8/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2010 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64/16.03.07)

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Nόμος υπΆ αριθ. 3900: 'Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις'

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010): Eπέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997), σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο

Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010): Eπέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997), σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αθήνα , 17 Δεκεμβρίου 2010

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΦΕΚ